دسته بندی ها

نمای دو پوسته

جستجوی نمای دو پوسته نتیجه ای نداشت.

راهنمای خرید, بررسی و انتخاب انواع مدل نمای دو پوسته

نمای دو پوسته

نمای دو پوسته و یا به عبارتی Double Skin Facade در معنای عام نمایی است که هوا بین پوسته ها جریان داشته باشد. اما متریال و کارکرد هر دو پوسته با هم متفاوت است که نهایتا مجموعه ای یکپارچه می سازد.

پوسته ی اول نمای دو پوسته :
پوسته اول هر نوع دیواری می تواند باشد اما غالبا نمای شیشه می باشد .

پوسته دوم نمای دو پوسته :
در ساخت پوسته دوم غالبا متریالی سبک مانند فلزات با ضخامت حداقل، شیشه و... استفاده می شود تا وزن خود را به اسکلت ساختمان تحمیل نکند .
در نمای دو پوسته، پوسته دوم در بیرونی ترین بخش ساختمان است. امکان جریان هوا در حفره میانی این دو پوسته وجود دارد.
پوسته دوم میتواند از شیشه استفاده شود و از شیشه تک جداره ، دو و یا سه جداره میتوان استفاده کرد. فاصله ی این پوسته ها از 20 سانتیمتر تا 2 متر می باشد .
تهیه و تدوین توسط تحریریه ساختمون