دسته بندی ها

جداساز لرزه‌ای (SEISMIC BASE ISOLATION)

توضیحات

جداسازی لرزه ای عبارت است از جداکردن کل یا بخشی از سازه از زمین به منظور کاهش پاسخ لرزه ای آن بخش در زمان رویداد زلزله. سیستم‌های جداساز لرزه‌ای به عنوان یکی از وسایل موثر برای حفاظت سازه‌ها در برابر تحریکات لرزه‌ای پذیرفته شده‌اند. این سیستم‌ها پاسخ‌های روسازه به ویژه جابه‌جایی نسبی طبقات و شتاب طبقات را کاهش می‌دهند. ولی جابه‌جایی پایه در این سیستم‌ها در زلزله‌های میدان نزدیک می‌تواند افزایش یابد که باید با ایجاد فضا در پیرامون ساختمان فراهم گردد.
ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای