دسته بندی ها

کابل مفتول

توضیحات

سطح مقطع نامی (mm²) میانگین قطر خارجی (mm)
۲x۱.۵ ۱۱.۶
۲x۲.۵ ۱۲.۵
۲x۴ ۱۴.۲
۲x۶ ۱۵.۲
۲x۱۰ ۱۶.۹
۲x۱۶ ۱۹.۸
۳x۱.۵ ۱۲
۳x۲.۵ ۱۲.۹
۳x۴ ۱۴.۸
۳x۶ ۱۵.۸
۳x۱۰ ۱۸.۶
۳x۱۶ ۲۰.۹
۳x۲۵ ۲۴.۶
۳x۳۵ ۲۶.۳
۴x۱.۵ ۱۲.۸
۴x۲.۵ ۱۳.۸
۴x۴ ۱۵.۹
۴x۶ ۱۷.۱
۴x۱۰ ۲۰.۲
۴x۱۶ ۲۲.۷
۴x۲۵ ۲۶.۹
۵x۱.۵ ۱۳.۱
۵x۲.۵ ۱۴.۸
۵x۴ ۱۷.۱
۵x۶ ۱۸.۵
۵x۱۰ ۲۲
۵x۱۶ ۲۲.۸
۳x۲۵ ۱۶ ۲۶.۵
۳x۳۵ ۱۶ ۲۸.۵

سایر محصولات و خدمات ما

گروه های مرتبط

ارسال دیدگاه در مورد این محصول / خدمت
 
 
 
 
امتیاز از ۰ رای